Items where Author is " Schirm Anita"

Number of items: 16.

Schirm Anita: „Hát-tal, és-sel, kötőszóval nem kezdünk mondatot!”: Vagy hát mégis?
JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 2019 (2). pp. 93-100. ISSN 0209-584X (2019)

Schirm Anita: A diskurzusjelölő-használat életkori sajátosságai a nyelvi interjú szövegtípusában = [Effects of age on the use of discourse markers in sociolinguistic interviews].
BESZÉDKUTATÁS, 27 (1). pp. 187-205. ISSN 1218-8727 (2019)

Schirm Anita: (Nem) mindennapi metaforák nyomában: avagy miért nem tud kilépni a nyelvészet az elefántcsonttoronyból?
In: A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. Selye János Egyetem, Komárno, pp. 82-100. (2018) ISBN 9788081222788

Schirm Anita: Az alakzatok mint a nyelvi humor eszközei a stand-up comedyben.
In: A humor nagyítón keresztül. Tinta Könyvkiadó; Selye János Egyetem; ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 33-42. (2016) ISBN 9789634090618

Schirm Anita: Discourse markers in classroom communication.
In: Culture's Software: Communication Styles. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 207-226. (2015) ISBN 9781443877176

Schirm Anita: Képi és nyelvi alakzatok az óriásplakátokon.
In: Nyelv és kép. Nyelv és kép, Budapest, Magyarország, pp. 232-240. (2015) ISBN 9789634090229

Schirm Anita: Reklámok “ünneplőben”: A karácsonyi televízióreklámok manipulatív stratégiáiról.
In: Nyelvészet, művészet, hatalom: Írások Tóth Szergej tiszteletére. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 288-299. (2015) ISBN 978-615-5455-27-8

Schirm Anita: A diskurzusjelölők az osztálytermi kommunikáció szövegtípusaiban.
In: Tanóratervezés és tanórakutatás: A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 49-66. (2015) ISBN 978-963-284-655-2

Schirm Anita: Diskurzusjelölők az osztálytermi kommunikációban.
In: Tudomány, technolektus, terminológia : a tudományok, szakmák nyelve: "Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása". Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, pp. 193-202. (2014) ISBN 978-963-9862-63-0

Schirm Anita: A diskurzusjelölők stilisztikai és pragmatikai megközelítése.
In: Stílusról, nyelvről – sokszínűen: Szikszainé Nagy Irma hetvenedik születésnapjára. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Denrecen, pp. 294-307. (2014) ISBN 978-963-473-753-7

Schirm Anita: A gyermekeknek szóló televízióreklámok manipulációs stratégiái.
In: Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II.: XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 134-138. (2014) ISBN 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2

Schirm Anita: A személynevekhez kötődő nyelvhasználói vélekedésekről.
In: A nevek szemiotikája. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara; Magyar Szemiotikai Társaság, Nyitra, Budapest, pp. 111-123. (2014) ISBN 978 80 558 0656 3

Schirm Anita: Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők.
In: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában: válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia előadásaiból. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 324-336. (2013) ISBN 978 963 693 495 8

Schirm Anita: Partikula és/vagy diskurzusjelölő?
In: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (88). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 304-311. (2009) ISBN ISBN:978-963-9902-17-6

Schirm Anita: The Role of Questions in Talk Shows.
In: Advances in Discourse Approaches. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 147-173. (2009) ISBN ISBN:1-4438-0609-9

Schirm Anita: Az elidegeníthető és az elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjairól.
Nyelvtudomány - Acta Universitatis Szegediensis : Sectio Linguistica, 42. pp. 155-159. ISSN 1786-7428 (2005)

This list was generated on 2023. december 4. 00:33:23 CET.